X

Dijkverzwaringsproject VIJG

De vraag aan Kodos

De IJsseldijk in Gouda voldeed niet meer aan de landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk op drie verschillende plaatsen versterkt: Sluiseiland, Schielands Hoge Zeedijk en Goejanverwelledijk. Om de kosten voor dit project in kaart te brengen heeft het Hoogheemraadschap Rijnland Kodos gevraagd om een raming uit te voeren conform de Standaardsystematiek voor kostenramingen SSK-2010. Deze raming is uitgevoerd op het toenmalige Referentie Ontwerp (RO), en brengt naast de kosten de bijbehorende risico`s en afwijking t.o.v de scope in beeld.

Onze oplossing

In nauw overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland en het ontwerpende ingenieursbureau (IB), is de kostenraming voor de voorkeursvariant aangepast tot de kostenraming die hoort bij het RO. Kodos heeft de raming getoetst aan de scope van het RO, en heeft de benodigde wijzigingen doorgevoerd. Verder heeft Kodos het prijzenboek t.a.v. het prijspeil en onderbouwingen geactualiseerd zodat de opdrachtgever in de toekomst accurater zijn kosten kan benaderen. Tot slot, heeft Kodos de kostenraming probabilistisch doorgerekend, en zijn verschillen t.o.v. de bestaande raming kwantitatief en kwalitatief uiteengezet in een op-maat-gemaakt kostenrapport.

Interesse?

Mischa KramerSenior adviseur

Opdrachtgever: Hoogheerraadschap van Rijnland

Periode: 2016-2018

Locatie: Gouda

In het kort:

Kostenmanagement, SSK-2010

Bekijk locatie